HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI

HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI

Yaşama Hakkı

Hiçbir şekilde hastaların yaşama hakkından vazgeçilemez, kendi isteği bile olsa kimsenin yaşamına son verilemez.

 

Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı

Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma hakkına sahiptir. Bu amaca ulaşmak için sağlık hizmet sunucularının görevi, sağlık hizmetlerinden, en son profesyonel bilgiden ve teknolojik yeniliklerden herkesin yararlanmasını sağlamaktır.

 

Faydalanma Hakkı

Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri (tüm tetkik, tanı ve tedavi) dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce farkı gözetmeksizin eşit olarak verilmeli ve hastalığın türü, zaman, ikamet yeri veya mali kaynaklar konusunda ayrım yapılmamalıdır.

 

Bilgi Hakkı

Her bireyin kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma sonuçları ve teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri hastanın kolay ulaşabileceği yöntemle ve anlayacağı dilde verilmelidir.

Tıbbi Kayıtlarına Erişim Hakkı

Hastaların kendi dosyalarında ve kayıtlarında kendileri ve hastalıkları ile ilgili bulunan bilgileri alma, fotokopi ile çoğaltma, soru sorma ve hata varsa onların düzeltilmesini talep etme hakkı vardır.

 

Rıza (Onay) Hakkı

Sağlık hizmeti verenler, gerçekleşecek herhangi bir ameliyat veya tedaviye ilişkin tüm bilgileri, riskleri, sıkıntıları, yan-etkileri ve alternatif tedavi seçenekleri dâhil olmak üzere hastalara bilgi vermek zorundadır.

  • 18 yaşından küçük, bilinçsiz hastaların yerine velisi/vasisi onay verir. Onay vermeyi reddettiği durumda, doktor /sağlık görevlisinin görüşü girişimin hastayı ilgilendirdiği yönünde ise, karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri bir mercie bırakılmalıdır.
    • Yasal temsilcisinin olmadığı ve önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay olmaksızın tıbbi girişim yapılabilir.

 

Tedaviyi Reddetme Hakkı

Hastanın tedavi veya tıbbi müdahaleye itiraz etme hakkı veya tedavi sürecinde kararını değiştirip devam edilmesine karşı itiraz etme hakkı vardır. Hasta sağlık durumu ile ilgili bilgilendirilme konusuna itiraz hakkına sahiptir.

Seçim Hakkı

Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi yöntemleri ve tedaviyi verecek kişiler arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Hasta, hangi teşhis ve tedavi yönteminin kullanılacağı; doktor, uzman veya hastane seçimi konularında karar verme hakkına sahiptir.

 

Mahremiyet Hakkı 

Bir bireyin sağlık durumuna veya ona uygulanan tedaviye ilişkin bilgileri ve verileri gizli olmalı, muhafaza edilmelidir. Tıbbi müdahale süresince hastanın kişisel mahremiyetine saygı gösterilmeli, işlem uygun bir ortamda yapılmalı ve gerçekten orada bulunması gerekli olan kişiler nezdinde yapılmalıdır. Tedavisi ile ilgili olmayan kişileri (ziyaretçiler dâhil) kabul etmeme hakkı vardır.

 

Hastaların Vaktinde Sağlık Hizmeti Alma Hakkı

Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak, tedavinin her aşaması için geçerlidir. Belli bir süre içinde verilmesi gereken hizmetler dikkate alınarak bekleme sürelerinin belirlenmesi sağlık hizmetlerinin görevidir. Önceden belirlenen süre içerisinde hastalara sağlık hizmeti verilemezse aynı kalitede alternatif hizmetleri kullanma seçeneği sunulmalı ve bundan kaynaklanan harcamalar makul bir süre içerisinde geri ödenmelidir.

Saygınlık Görme Hakkı

Her bireyin, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlığa uygun şartların sağlanmış olduğu, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, hastaların dini vecibelerini yerine getirme, inancının gereği kıyafetleri giyme, sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma hakkı vardır.

 

Ziyaret ve Refakatçi Hakkı

Her bireyin, kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme, mevzuat ve imkânlar ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.

 

Kalite Standartları Hakkı 

Her birey yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir. Kaliteli sağlık hizmeti hakkı, sağlık kurumları ve sağlık personelinin teknik performans, konfor ve insan ilişkileri açısından tatmin edici seviyelerde sunum yapmasını gerektirir.

 

Güvenlik Hakkı 

Kötü işleyen sağlık hizmetlerinden, tıbbi yanlışlık ve hatalardan meydana gelen zararlardan her bir bireyin korunma hakkı vardır ve yüksek güvenlik standartlarını karşılayan bir kurumdan ve tedavilerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

 

Yenilik Hakkı 

Her birey uluslararası standartlara göre, teşhis prosedürleri dâhil olmak üzere yeniliklerden yararlanma hakkına sahiptir.

 

Gereksiz Ağrı/Acı ve Sıkıntıdan Sakınma Hakkı 

Her birey hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde ağrı, acı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri, bu amaçla hastanın tedavisinin kolay ve rahat geçmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.

 

Yaşam Sonu Bakım Hakkı

Sağlık hizmetleri, yaşamının son döneminde olan hastalar ve aileleri için özel bakım hizmeti temin etmelidir.

 

Kişisel Tedavi Hakkı 

Her birey kendi kişisel ihtiyaçlarına göre teşhis ve tedavi programlarını yönlendirme hakkına sahiptir. Bu amaçla sağlık hizmetleri, tedavi hakkını her zaman ilk sırada tutmalıdır.

 

Şikâyet Hakkı 

Her bireyin bir zarar gördüğünde şikâyette bulunma hakkı vardır. Hastalarla ilgilenen tüm çalışanlar, hastalara sahip oldukları haklar konusunda bilgi vermelidir. Şikâyet, iletildikten belli bir süre sonra Hasta Hakları Birimi yetkilileri tarafından sözlü ya da yazılı olarak cevaplandırılmalıdır.

 

Tazminat Hakkı 

Sağlık tedavisi sırasında fiziksel, manevi veya psikolojik zarar gören bireyin kısa sürede tazminat alma hakkı vardır. Sağlık hizmetleri, sorumluluğun gerçekte kimde olduğu tespit edilemese bile, tazminat hakkının her zaman var olduğunu bilmelidir.

  • Hastalar ve yakınları, tüm bu haklarını anlayabilmek ve kullanabilmek için bilgilendirilme ve gereken desteğe ulaşma hakkına sahiptir.

 

HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

 

Bilgi Verme Sorumluğu

Hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin (tıbbi öyküsü, mevcut şikâyetleri, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve vitaminler gibi) hastanın değerlendirilmesi, tanı ve tedavinin sağlanmasında gerekli olduğu için bu bilgileri hastanın tedavi ve bakımından doğrudan sorumlu olan kişilere tam ve doğru olarak aktarmak hasta ve yakınlarının sorumluluğundadır.

Tetkik ve Tedavilerini Ödeme Sorumluluğu
• Kabul aşamasında, ödemenin ne şekilde ve hangi kurum/kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.
• Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya yetkili temsilcisi hastanın kurumundan alacağı yazıyı teslim etmelidir.
• Hasta ve yakınları kusurlu kullanım ve kasıtlı olarak hastane demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar/ziyanı tazmin etme sorumluluğundadır.
Önerilere Uyma Sorumluluğu
• Tedavisinden sorumlu yetkili doktor, hemşire ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen tedavi planına uymaktan sorumludur.

 

Kural Ve Uygulamalara Uyma Sorumluluğu
• Bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmek sorumluluğu vardır.

 

Saygı Gösterme Sorumluluğu
• Hasta ve yakınları, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını göz önünde bulundurmalıdır.
• Hasta ve yakınları hastanenin ziyaret politikasına uymalıdır.
• Hasta ve yakınları hastanenin gizlilik politikasına uygun davranmalıdır.
• Hasta ziyaretçi sayısının ve buna bağlı gürültünün fazla olduğu durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymak zorundadır.
• Yetkili doktordan uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulanmasını talep etmemelidir.
• Hasta ve yakınları, randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlenmeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olmalıdır.

 

Ambulans Aramaları:

  • ambulans hasta hakları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir© 2016 - Medcareambulans.com.tr - Bütün Hakları Saklıdır.

Web Sertifikalarımız


alexa dmca secure seo

Ucuz ambulans | Ambulans | Hastanakil | Özel ambulans | İstanbul ambulans

Proudly designed by HeLLfire